Kruskal-Wallis one way analysis of variance
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Användningsområde
Man jämför medelvärdet mellan flera grupper av individer. Det är samma test som Mann-Whitneys test. Skillnaden är att Kruskal-Wallis-metoden kan jämföra mer än två grupper. Kruskal-Wallis är den icke parametriska motsvarigheten till det parametriska testet one way anova. Antag som exempel att vi ger tre grupper av patienter olika behandling mot nackvärk. Patienterna får ange sin smärta på en VAS före och efter behandling. Vi vill jämföra graden av förbättring mellan tre olika sorters behandlingar. Eftersom VAS är en kvalitativ variabel kan vi inte använda ett parametriskt test som one way anova.

Krav för att få göra denna analys
Fördelningen av mätvärden är i alla patientgrupper lika (men förskjutna). Det behöver inte vara normalfördelning, inte ens symmetrisk fördelning. Man bör titta visuellt på variablerna. Detta görs genom att först välja ut alla som tillhör den ena gruppen. Det görs i Epi-Info genom att skriva SELECT variabel 2 = (välj patientgrupp). Därefter skriv i Epi-Info LINE variabel 1. Man ser då fördelningen för den första gruppen. Ta bort selektionen genom att skriva SELECT, och tryck enter. Skriv sedan SELECT variabel 2 = (nästa patientgrupp). Därefter skriv i Epi-Info LINE variabel 1. Man ser då fördelningen för den nästa grupp. Upprepa detta för alla patientgrupper. Jämför utseendet på de kurvorna. Om utseendet är väldigt olika kan analysen bli osäker.

Användbarhet
Om man vill jämföra tre eller fler grupper med varandra, och one way anova inte kan användas, är detta en användbar metod.

Hur man gör i datorprogrammet Epi-Info
I Epi-Info skriv MEANS variabel-1 variabel-2. Variabel-1 innehåller mätvärdena och variabel-2 är vilken grupp de tillhör. Man får då först en korstabell, efter den kommer tabeller med medelvärdena och medianvärdena i samtliga grupper. Efter dessa tabeller kommer utfallet av one way anova. Sist kommer utfallet av Kruskal-Wallis one way analysis of variance.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.