Student's t-test - two sample (unpaired) t-test
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Här hittar du allmän information om ovan nämda test samt beskrivning av hur man gör testet i statistikprogrammet Epi-Info (dosversionen).


Användningsområde
Man jämför medelvärdet mellan två grupper. Exempelvis kanske man vill jämföra rörlighet i halsryggraden mellan två grupper av patienter som har fått olika behandling efter sin whiplashskada i nacken. Istället för att jämföra rörlighet mellan grupperna 6 månader efter skadan så är det bättre att jämföra graden av förbättring mellan de två grupperna. Man gör då två mätningar på varje individ. Skillnaden (differensen) mellan mätningarna blir då vårt egentliga mätvärde.

Krav för att få göra denna analys
1. Mätvärdena är kvantitativa kontinuerliga ("siffror som är siffror").
2. Fördelningen av mätvärden är normalfördelade. Detta testas genom att:
a) Se om medelvärdet och medianvärdet för variabel-1 i de olika grupperna ligger nära varandra (beträffande variabel-1, se nedan) , om de gör det är mätvärdena sannolikt symmetriskt fördelade. Medianvärde och medelvärde får man genom kommandot MEANS variabel-1 variabel-2 (se nedan).
b) För att ytterligare styrka att det är en symmetrisk fördelning bör man se efter så att standarddeviationen (SD) är mindre än hälften av medelvärdet i båda grupperna (detta gäller inte alltid, se information om assymetriska fördelningar). Du får fram detta genom kommandot kommandot MEANS variabel-1 variabel-2 (se nedan).
c) Man bör dessutom titta visuellt på variablerna. Detta görs genom att först välja ut alla som tillhör den ena gruppen. Det görs i Epi-Info genom att skriva SELECT variabel 2 = (en av två alternativ). Därefter skriv i Epi-Info LINE variabel 1. Man ser då om fördelningen för den första gruppen är något annat än normal. Ta bort selektionen genom att skriva SELECT, och tryck enter. Skriv sedan SELECT variabel 2 = (det andra av de två alternativ). Därefter skriv i Epi-Info LINE variabel 1. Man ser då om fördelningen för den andra gruppen är något annat än normal.
3. Variansen (standarddeviationen i kvadrat) skall vara lika i grupperna. Detta testas automatiskt i Epi-Info med testet: "Bartlett´s test for homogeneity of variance"

Användbarhet
Om man vill jämföra två grupper är detta en bra metod förutsatt att ovanstående villkor är uppfyllda.

Hur man gör i datorprogrammet Epi-Info
I Epi-Info skriv MEANS variabel-1 variabel-2. Variabel-1 är rörligheten och variabel-2 är vilken behandlingsgrupp de tillhör. Man får då först en korstabell, efter den kommer medelvärdena, medianvärdena och standarddeviationen (SD) i de båda grupperna. Avgör om mätvärdena i de båda grupperna är normalfördelade (se ovan). Därefter kommer utfallet av "one way-ANOVA". ANOVA-testet (one way) med bara två grupper är desamma som "Students t-test - two sample (unpaired) t-test". Därefter kommer utfallet av Bartlett´s test. Sist kommer utfallet av Mann-Whitney´s test. Om mätvärdena i de båda grupperna är normalfördelade låter man Bartlett´s test avgöra om man skall använda svaret från ANOVA eller Mann-Whitney´s test.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.