Student's t-test - paired t-test
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Här hittar du allmän information om ovan nämda test samt beskrivning av hur man gör testet i statistikprogrammet Epi-Info (dosversionen).


Användningsområde
Man räknar ut skillnaden i mätvärde mellan två individer. Många individer ger en mängd skillnader (differenser). Man vill veta om medelvärdet av differenserna signifikant skiljer sig från noll. Ett vanligt användningsområde är att låta samma individ matcha sig själv. Man mäter en individ i början av ett sjukdomsförlopp och upprepar samma mätning en tid senare. Skillnaden mellan dessa två mätningar (differensen) utgör vårt egentliga mätvärde. Om man mäter grad av förbättring vill man kanske veta om gruppen som helhet verkligen har förbättrats, d.v.s. har ett medelvärde som är signifikant högre än noll.

Krav för att få göra denna analys
1. Mätvärdena är kvantitativa kontinuerliga ("siffror som är siffror").
2. Fördelningen av mätvärden är normalfördelade. Detta testas genom att:
a) Se om medelvärdet och medianvärdet för variabel-3 (beträffande variabel-3, se nedan) ligger nära varandra, om de gör det är mätvärdena sannolikt symmetriskt fördelade. Medianvärde och medelvärde får man genom kommandot FREQ variabel-3.
b) För att ytterligare styrka att det är en symmetrisk fördelning bör man se efter så att standarddeviationen (SD) är mindre än hälften av medelvärdet (detta gäller inte alltid, se information om assymetriska fördelningar). Du får fram detta genom kommandot FREQ variabel-3.
c) Man bör dessutom titta visuellt på variabeln genom att i Epi-Info skriva LINE variabel-3. Man ser då om den symmetriska fördelningen är något annat än en normalfördelning.

Användbarhet
Om man vill studera förändring över tid hos en grupp individer och kontrollgrupp saknas är detta en bra metod förutsatt att ovanstående villkor är uppfyllda.

Hur man gör i datorprogrammet Epi-Info
I Epi-Info mata in första mätningen som en variabel (variabel-1)och andra mätningen som en annan (variabel-2). Låt Epi-Info göra en ny variabel (variabel-3) som blir differensen mellan de två andra. I Epi-Info gör en frekvenstabell med den nya framräknade variabeln genom att ge kommandot FREQ variabel-3. Efter frekvenstabellen kommer medelvärde och medianvärde. Bedöm om variabel-3 är normalfördelad (se ovan). Sist kommer utfallet av "Students t-test - paired t-test". Som du förstår vet datorn inte om du gör "Students t-test - one sample t-test" eller "Students t-test - paired t-test". Det får du hålla reda på själv.

(Framigenom kommer en webbräknare som räknar detta test.)


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.