Student's t-test - one sample t-test
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Här hittar du allmän information om ovan nämda test samt beskrivning av hur man gör testet i statistikprogrammet Epi-Info (dosversionen).


Användningsområde
Jämför en grupp av individers medelvärde mot ett fixt fördefinierat värde. Ofta är det fördefinierade värdet noll.

Krav för att få göra denna analys
1. Mätvärdena är kvantitativa kontinuerliga ("siffror som är siffror").
2. Fördelningen av mätvärden är normalfördelade. Detta testas genom att:
a) Se om medelvärdet och medianvärdet för vår variabel ligger nära varandra, om de gör det är mätvärdena sannolikt symmetriskt fördelade. Medianvärde och medelvärde får man genom kommandot FREQ variabel.
b) För att ytterligare styrka att det är en symmetrisk fördelning bör man se efter så att standarddeviationen (SD) är mindre än hälften av medelvärdet (detta gäller inte alltid, se information om assymetriska fördelningar). Du får fram detta genom kommandot FREQ variabel.
c) Man bör dessutom titta visuellt på variabeln genom att i Epi-Info skriva LINE variabel. Man ser då om den symmetriska fördelningen är något annat än en normalfördelning.

Användbarhet
Inom studier med kvantitativ ansats, speciellt i medicinska sammanhang, eftersträvar man ofta att ha en kontrollgrupp. Av denna orsak används detta test mindre ofta i sådana sammanhang.

Hur man gör i datorprogrammet Epi-Info
I Epi-Info när man skriver FREQ variabel. Variabel är det man vill jämföra med noll. Man får då en frekvenstabell följt av medelvärde och medianvärde. Bedöm om materialet är normalfördelat (se ovan). Sist kommer utfallet av "Students t-test - one sample t-test".


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.