Edmund Husserl
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Husserl var kunskapsfilosof (epistemolog). Han intresserade sig för hur vi når ny kunskap. Om epistemologi är problemet att undersöka använder Husserl fenomenologi och livsvärlsdsperspektiv som metod.

Husserl såg sig manad att lösa problemet med att människor inte kände igen sig i de nya vetenskapliga studierna. Han ville lägga grunden för en vetenskap som intresserade sig för vad ett fenomen har för innebörd för dem som är berörda av det. Vetenskapen skulle utgå från livsvärlden, den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given i alla våra aktiviteter. Detta naturliga förhållningssätt kan beskrivas som en relation mellan det faktiska, den så kallade objektiva verkligheten, och det subjektiva, den värld vi upplever. I vårt vardagliga och naturliga förhållningssätt tillskriver vi nämligen alla företeelser i tillvaron en mer eller mindre bestämd mening. Detta sker många gånger långt innan vi börjar reflektera över vad de saker vi träffar på egentligen innebär för oss. Det är som regel denna omedelbara tendens att alltid se något som något som konstituerar vår livsvärld. I en vetenskaplig studie som vilar på en livsvärldsansats får forskarens förmåga till öppenhet stor betydelse. Ett öppet och upptäckande förhållningssätt är nämligen nödvändigt om vi vill förstå vad en företeelse har för betydelse för deltagarna i en studie. Detta är inte möjligt om vi bara försöker bekräfta våra hypoteser.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.