Fenomenologi
Denna sida är uppdaterad
2002-01-05

(Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom)

Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen.

Fenomen = Det som visar sig = något som erfars = företeelse

Fenomenologi är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats.

Fenomenologi som en filosofi
Fenomenologin är en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara utan medvetande. Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor.

Fenomenologins historia
Edmund Husserl (1859-1938) var tysk matematiker. Han disputerade 1882 på en avhandling om variationskalkyler. Han intresserade sig för matematikens kunskapsfilosofiska grunder. Gradvis förändrades hans åsikter. Husserl lämnade matematiken och gick över till att arbeta inom kunskapsfilosofin. Kring sekelskiftet började han kritisera dåtidens forskare för att fjärma sig från något han kallade livsvärlden. Han menade nämligen att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga fenomenet utan bara människans upplevelse av fenomenet. Han introducerade fenomenologin som snabbt blev känd under slagordet "till sakerna själva". (fenomen = saken så som den visar sig). Förenklat kan man säga att Husserls bidrag till kunskapsfilosofin var att säga att människan erfar världen genom att erfara ett fenomen. Vill vi veta något måste vi gå till fenomenet. (Fenomen = "saken" så som den visar sig). Husserl har den (positivistiska) tanken att man kan sätta sin egen förförståelse (förutfattade åsikter) åt sidan, fenomenologi är en teori om det medvetna.
    Merleau Ponty (1908-1961) menar att för att kunna fånga fenomenet måste vi gå bortom fördomen om en objektiv värld till att istället betrakta en "genomlevd värld" i vilken kroppen spelar en central roll. Han betonar människans odelbarhet, d.v.s. att vi har inte en kropp utan vi är i vår kropp. Kroppen kan inte ses som ett separat objekt.
    Giorgi () menar att man måste försöka göra sig fri från teoretiska förutfattade åsikter för att kunna gå till sakerna själva.

Fenomenologins grunder

Karakteristiskt för fenomenologin är:

Den fenomenologiska forskningsprocessen

1. En fråga formuleras
En forskningsfråga inom fenomenologi skall alltid på något sätt handla om den intentionala (meningsskapande) akten. Fenomenologin sysslar alltså inte med subjektet (den som upplever livsvärlden) eller objektet (den "objektiva" verkligheten hur den nu ser ut?). Exempel på forskningsfråga kan vara:
Hur kan det upplevas/erfaras att...
 
2.

Vetenskapligt förhållningssätt
Forskaren skall anta ett vetenskapligt förhållningssätt inför datainsamling och analys. Skillnaden mellan det naturliga förhållningssättet som alla människor har och det vetenskapliga förhållningssättet som forskaren förväntas ha kan beskrivas som:

  Naturligt förhållningssätt Vetenskapligt förhållningssätt
Ordning Omedelbart oreflekterat
(=första ordningens perspektiv)
Distanserande (från det naturliga förhållningssättet), reflekterande
(=andra ordningens perspektiv)
Meningsskapande Intentional akt Intervju som syftar till reflexion för att få fram beskrivning av de intentionala akterna (den intentionala strukturen)

 

3. Datainsamling
 
4. Transkribering
 
5. Analys: Den inledande läsningen
Allt läses igenom en gång så att forskaren får en uppfattning av helheten. Detta är en slags preliminär helhet som senare (se punkt 7 nedan) ersätts av en ny helhet.
 
6.

Analys: Bilda meningsbärande enheter
Man försöker identifiera direkta citat som anses beskriva olika innebörder. Dessa kallas meaning units, meningsbärande enheter eller innebördsmeningar. All text blir inte meningsbärande enheter.
 

7.

Analys: Bilda innebördskategorier (kluster)
Sammanför meningsbärande enheter till innebördskategorier (=kluster). Här bildas 5-10 innebördskategorier.
 

8.

Analys: Beskriv variationen och identifiera essensen
Våra kluster beskriver variationen i materialet. Hittar man något som finns i alla kluster är detta essensen. Essensen är det invariata, det som inte varierar trots olika data. Essensen är vår nya helhet. Man skulle kunna säga att essensen är beskrivningen av livsvärldarnas livsvärld.
 

9.

Redovisa resultatet
Efter den sedvanliga inledningen med beskrivning av syfte och metod kommer resultatredovisningen. Nyckelfraser man kan användas kan exempelvis vara:
"Fenomenets essens är..."
"Essensen varierar på följande sätt..." (beskrivning av 5-10 kluster)

I punkt 5-6 befinner forskaren sig på en konkret nivå och arbetar nära råmaterialet med direkta citat. Därefter övergår det bearbetade materialet i punkt 7 och slutligen i punkt 8 till en allt högre abstraktionsnivå. Resultat på den högre abstraktionsnivån kan vara överförbara till andra situationer.

Transcendental fenomenologi
Detta är en filosofisk metod som Husserl lanserade. Den innebär att man inte gör några intervjuer utan enbart gör en filosofisk analys. Exempel: Vad är en stol? Vilken mening/innebörd kan läggas i begreppet stol? Eftersom den inte innebär någon datainsamling blir den en analys av forskarens egen livsvärld. Metoden har numera övergetts av de flesta empiriker.

Var kan man läsa mera?

 

(Den här sidan är under konstruktion och kommer att kompletteras).


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.