Paul Ricoeur
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Paul Ricoeur (1912-2005) ansåg att Gadamers öppna förhållningssätt var otillräckligt för en djupare förståelse. Enligt Ricoeur bör vi försöka förklara våra data, och dessutom leta efter dolda innebörder, om vi vill förstå något nytt. Tidigare forskning eller teoretiska konstruktioner kan t.ex. användas som nycklar som öppnar för ny förståelse. Ett annat sätt att förklara är att strukturanalysera en text. Här handlar det om att strukturera om texten och vaska fram innebörder som ligger under ytan, för att sedan låta de delar som verkar ha beröringspunkter med varandra föras ihop till mera sammanhängande enheter. Detta arbetssätt används t.ex. inom fenomenologisk hermeneutik, ett empiriskt tillvägagångssätt som utvecklats vid universiteten i Umeå och Tromsö.
    Det har blivit relativt vanligt att Ricoeur får figurera som referens när man söker filosofiskt stöd och teoretiska utgångspunkter i hermeneutiska studier. Förmodligen beror Ricoeurs popularitet bland empiriker på att han bryter med den positivistiska vetenskapssynen samtidigt som han räcker ut handen mot ett synsätt som kräver distans till det studerade. Han lyfter också fram betydelsen av förklaring och hänsyn till tidigare forskning (Englund, 2005), något som för övrigt brukar vara fallet inom flertalet forskningsansatser. Lite förenklat skulle vi kanske kunna påstå att där Gadamer betonar vikten av att vara misstänksam mot sig själv och sin egen förförståelse, framhåller Ricoeur det produktiva i att förhålla sig misstänksam inför de dolda innebörder som möjligen kan finnas i det som vi försöker tolka.

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.