Översikt över olika tekniker
för att samla in information
Denna sida är uppdaterad 2002-03-02

  Det finns många olika sätt att samla in den information vi behöver för att kunna fullfölja syftet med vår studie och för att kunna svara på eventuella frågeställningar. Vi kallar detta för olika datainsamlingstekniker. Nedan följer en översikt över datainsamlingstekniker. Man använder olika tekniker beroende på om man har kvantitativ eller kvalitativ ansats. Översikten gör inte anspråk på att vara fullständig.

Tekniker vanliga vid kvantitativ ansats
A. Mätningar av kroppen, kroppsreaktioner eller andra direkta mätningar
B. Mätningar av kunskaper / uppfattningar (är indirekta mätningar)
1. Strukturerade enkäter / Strukturerade intervjuer
a) Ja-Nej frågor
b) Andra fasta svarsalternativ
c) Attityd- eller upplevelseformulär (Använder Likert-skala, VAS eller liknande skalor)
C. Strukturerade observationer
1. Strukturerade observationer av beteenden
2. Strukturerade observationer av skeenden
  
Tekniker vanliga vid kvalitativ ansats
A. Muntliga intervjuer / Skriftliga enkäter (individuellt eller i grupp = fokusgruppintervju)
1. Halvstrukturerade intervjuer = Halvöppna intervjuer
2. Ostrukturerade intervjuer = Öppna djupa intervjuer = Djupintervjuer
B. Dokument
1. Dagböcker
2. Skrivna berättelser
3. Skönlitteratur / Dikter
C. Ostrukturerade observationer = Öppna observationer
1. Oberoende observationer
a) Oberoende dolda observationer (Ex: Videokamera, one-way mirror)
b) Oberoende öppna observationer (ex: Sitta på en sjukhemsavdelning och observera)
2. Deltagande observationer
a) Deltagande dolda observationer (Ex: GünterWallraff)
b) Deltagande öppna observationer (Vanligt inom etnografi, grounded theory och socialantropologi)

  När man samlar in data uppstår två frågor. Mäter vi över huvud taget rätt sak (=validitet) och mäter vi på ett tillförlitligt sätt (=reliabilitet). Om man använder en kvantitativ ansats kan man i regel bestämma validitet och reliabilitet. I en undersökning med kvalitativ ansats använder man ofta andra delvis synonyma begrepp. Läs mer om validitet och reliabilitet på en annan sida (klicka på de understrukna orden så kommer du dit).
    Ibland kombinerar man flera olika tekniker för datainsamling. Exempel kan vara att man ber ett stort antal individer att skriva en berättelse om ett fenomen. Man gör sedan ett urval av individer utifrån berättelserna och går vidare med djupintervjuer av dessa utvalda individer.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.